Fundacja NADwyrazpoleć znajomymdodaj do ulubionychEspañolEnglish
Fundacja NADwyraz Fundacja NADwyraz

» Strona główna » Projekty
PartnerzySponsorzy
» Referencje » Polecane strony » Podziękowania » Kontakt
Zapisz się aby otrzymywać
informacje o nowościach
E-mail
rejestracja »
księgarnia kulturalna

O Fundacji » Statut

STATUT FUNDACJI NADwyraz

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1.

Fundacja pod nazwą „Fundacja NADwyraz”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Teresę Kucharską, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym Rep. A Nr 8161/2005, przed notariuszem Tomaszem Kotem, w Kancelarii przy ul. Topolowej 11 w Krakowie, w dniu 23.08.2005 r., działa na podstawie przepisów polskiego prawa (w tym Ustawy z dn. 06.04.1984r. o fundacjach, Dz. U. Nr 21, poz. 97 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2.
Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3.
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4.
Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i może prowadzić działalność także za granicą.

 

ROZDZIAŁ II
CELE, PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI


§ 5.
Cele Fundacji:
1. Upowszechnianie, ochrona i tworzenie kultury, sztuki i nauki polskiej w kraju i za granicą oraz kultury, sztuki i nauki innych krajów w Polsce.
2. Upowszechnianie oraz promocja sportu, turystyki i kultury fizycznej.
3. Wspieranie organizacyjne, informacyjne, szkoleniowe i marketingowe podmiotów działających na rynku kultury, sztuki i nauk, a w szczególności na rynku sztuki.
4. Wspieranie naukowych i kulturalnych kontaktów między Polakami w kraju i Polonią.

§ 6.
Realizacja celów Fundacji następuje w szczególności poprzez:
1. Promocję podmiotów i twórców kultury w środkach przekazu.
2. Rozpowszechnianie wydawnictw drukowanych i multimedialnych,
3. Organizowanie i współorganizowanie wystaw i innych wydarzeń artystycznych.
4. Organizowanie spotkań, szkoleń, konferencji dotyczących rynku kultury, sztuki, nauki, a w szczególności rynku książki.
5. Organizowanie spotkań, szkoleń, konferencji, wykładów, wyjazdów, wycieczek, ekspedycji badawczych w celu wymiany, zdobywania, pogłębiania i przekazywania wiedzy o kulturze i nauce polskiej i obcej.
6. Reprezentowanie i promowanie podmiotów kultury, sztuki i nauki, a w szczególności wydawnictw na targach i innych wydarzeniach branżowych.
7. Organizowanie i współorganizowanie konkursów, przyznawanie nagród i sENGINEndiów.
8. Organizowanie, współorganizowanie oraz wspieranie działań w dziedzinie sportu i turystyki.
9. Wspieranie aktywności ośrodków kulturalnych, edukacyjnych i naukowych.
10. Tworzenie ośrodków zajmujących się promocją kultury i nauki polskiej i obcej (muzea, galerie, kluby filmowe i inne).
11. Tworzenie ośrodków o charakterze opiniotwórczym i medialnym, których przedmiotem działania będzie kultura i nauka.
12. Tworzenie, realizowanie i wspieranie projektów kulturalnych (polegających w szczególności na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie), edukacyjnych, naukowych, tłumaczeniowych.
13. Wspieranie, inspirowanie i kreowanie działalności marketingowej, promocyjnej i wydawniczej podmiotów kultury i nauki.
14. Prowadzenie działalności wydawniczej.
15. Prowadzenie działalności badawczej.
16. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi (krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi) w zakresie związanym z realizacją celów Fundacji.
17. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych zajmujących się działalnością kulturalną i naukową, w zakresie związanym z realizacją celów Fundacji.
18. Inne formy działalności zgodne z celami Fundacji, uchwalone przez Zarząd Fundacji, za zgodą Rady Fundacji.

§ 7.
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

 

ROZDZIAŁ III
ORGANY FUNDACJI


§ 8.
1. Władzami Fundacji są:
a. Zarząd Fundacji
b. Rada Fundacji
2. Fundator może powołać Komisję Programową jako organ opiniotwórczy i doradczy Fundacji.
3. Fundator może wyznaczyć osobę fizyczną lub prawną, która przejmie wykonywanie uprawnień zastrzeżonych dla Fundatora na mocy niniejszego statutu w szczególności w zakresie powoływania Zarządu Fundacji, Rady Fundacji i Komisji Programowej.

 
Zarząd Fundacji

§ 9.

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób.
2. Członków pierwszego Zarządu Fundacji powołuje Fundator na okres 1 roku. W latach następnych wyboru członków Zarządu dokonuje Rada Fundacji na okres 2 lat.
3. Członek Zarządu Fundacji może zostać odwołany przez Fundatora za zgodą Rady Fundacji.
4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
5. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
6. Zarząd ze swego grona wybiera Prezesa Zarządu, a gdy to jest możliwe może wybrać także Wiceprzewodniczącego.
7. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje honorowo.
8. Szczegółowe zasady pracy Zarządu może określać Regulamin Pracy Zarządu Fundacji uchwalony przez Radę Fundacji.

§ 10.
1. Do Zarządu Fundacji należy kierowanie Fundacją i reprezentowanie jej na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, a w szczególności:
a. Uchwalanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji, przygotowywanych pod nadzorem Rady Fundacji i Komisji Programowej, jeśli ta została powołana.
b. Uchwalanie regulaminów, z wyjątkiem regulaminu pracy Rady Fundacji i regulaminu pracy Zarządu Fundacji.
c. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji.
d. Powoływanie osób pełniących stanowiska kierownicze i samodzielne w Fundacji.
e. Ustalanie wielkości zatrudnienia i zasady wynagradzania pracowników Fundacji.
f. Przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.
g. Zmiany w statucie Fundacji następują na podstawie jednomyślnej uchwały Zarządu Fundacji.

§ 11.
Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

§ 12.
Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składają Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu łącznie.


Rada Fundacji

§ 13.
1. Rada Fundacji jest organem, nadzorującym i inicjatywnym.
2. Rada składa się z 3 do 5 członków.
3. Radę Fundacji wybiera Fundator.
4. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek ustąpienia, odwołania lub śmierci.
5. W Radzie Fundacji może zasiadać Fundator i pracownicy Fundacji.
6. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje honorowo.
7. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, z tym, że pierwszego Przewodniczącego, na okres jednego roku, powołuje Fundator.

§ 14.
1. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, albo na wniosek 1/3 członków Rady lub Fundatora.
2. W posiedzeniu Rady Fundacji mogą uczestniczyć przedstawiciele Zarządu Fundacji bez prawa głosu, z prawem wypowiadania się na temat przedmiotu obrad
3. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
4. Szczegółowe zasady pracy Rady może określać Regulamin Pracy Rady Fundacji uchwalony na jej pierwszym posiedzeniu.

§ 15.
Do zadań i kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:
1. Uchwalanie Regulaminu Pracy Zarządu.
2. Sprawowanie kontroli nad działalnością Zarządu Fundacji.
3. Rozpatrywanie rocznego sprawozdania Zarządu Fundacji i udzielania mu absolutorium.
4. Opiniowanie rocznego programu działalności Fundacji.
5. Wyznaczanie kierunków działań Fundacji i kontrola ich realizacji.
6. Występowanie z inicjatywą zmian w statucie Fundacji.
7. Przyznawanie i odbieranie tytułu Honorowego Donatora Fundacji, a także uchwalenie zasad dokonywania wpisów w Księdze Honorowych Donatorów.


Komisja Programowa

§ 16.
1. Komisja Programowa składa się z 3 do 9 członków.
2. Członków Komisji Programowej Fundacji powołuje Fundator, na okres dwuletniej kadencji. Dopuszczalne jest powołanie tych samych osób na następne kadencje.
3. Członkostwo w Komisji Programowej Fundacji jest honorowe.
4. Komisja ze swojego grona wybiera Przewodniczącego

§ 17.
1. Komisja Programowa Fundacji jest ciałem opiniotwórczym i doradczym.
2. W przypadku powołania Komisji Programowej uczestniczy ona w opracowaniu i opiniuje roczny program działalności Fundacji.
3. Szczegółowe zasady działania Komisji Programowej Fundacji może określać Regulamin Pracy Komisji Programowej Fundacji uchwalony przez Zarząd.

§ 18.
1. Decyzje Komisji Programowej Fundacji zapadają w drodze uchwał, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków oraz Przewodniczącego.
2. W posiedzeniach Komisji Programowej Fundacji mogą uczestniczyć przedstawiciele Zarządu Fundacji bez prawa głosu, z prawem wypowiadania się na temat przedmiotu obrad.


ROZDZIAŁ IV
MAJĄTEK I ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ FUNDACJI


§ 19.
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz w kwocie 10.000,00 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych 00/100), zwany dalej funduszem założycielskim, przyznany przez Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, na którą przeznacza się część funduszu założycielskiego w kwocie 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).

§ 20.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 21.
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z:
1. Funduszu założycielskiego.
2. Darowizn, spadków i zapisów.
3. Dotacji i subwencji od osób prawnych.
4. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
5. Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji.
6. Dochodów z praw Fundacji.
7. Dochodów z lokat kapitałowych.
8. Dochodów z działalności gospodarczej.
9. Zysków z prowadzonej działalności odpłatnej w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 22.
Jeżeli przekazaniu środków majątkowych nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy

§ 23.
1. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach gospodarczych, spółkach, papierach wartościowych lub lokatach bankowych.
2. Fundacja prowadzi finanse i księgowość zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

§ 24.
Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 25.
1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Przedmiot działalności gospodarczej obejmuje następujące dziedziny:
a. Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośnikach nośników informacji {PKD 18}
b. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi {PKD 46}
c. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi{PKD 47}
d. Działalność wydawnicza {PKD 58]
e. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych {PKD 59]
f. Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych {PKD 60]
g. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana {PKD 62]
h. Działalność usługowa w zakresie informacji {PKD 63]
i. Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem {PKD 70}
j. Badania naukowe i prace rozwojowe {PKD 72}
k. Reklama, badanie rynki i opinii publicznej {PKD 73}
l. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna {PKD 74}
m. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów,
z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim {PKD 77.4}
n. Działalność związana z zatrudnieniem {PKD 78}
o. Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałe działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane{PKD 79}
p. Edukacja {PKD 85}
q. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką {PKD 90}
r. Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą {PKD 91}
s. Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna {PKD 93}
t. Działalność organizacji członkowskich {PKD 94}
u. Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego {PKD 94}

 

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 26.
1. Dla realizacji swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją lub instytucją działającą w podobnym zakresie.
2. Połączenie z inną fundacją lub instytucją nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby ulec zawężeniu lub istotnej zmianie cele Fundacji.
3. Decyzję w sprawie połączenia Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji za zgodą Fundatora.

§ 27.
O likwidacji Fundacji decyduje Fundator na wniosek Zarządu Fundacji.

§ 28.
Majątek Fundacji po przeprowadzeniu likwidacji zostanie przekazany, wedle wyboru Fundatora, na rzecz innej fundacji lub stowarzyszenia o celach zbieżnych z celami Fundacji.


Pobierz:
pobierz...Statut Fundacji NADwyraz